1- ثروتمندان معتقدند که خود زندگی خویش را خلق می‌سازند..

فقرا باور دارند که زندگی آن‌ها اتفاقی پیش می‌آید.

 

2- ثروتمندان برای پول، با هدف ثروتمند شدن کار می‌کنند.

فقرا برای پول، با هدف فرار از فقر کار می‌کنند.

 

3- ثروتمندان متعهد به ثروتمند شدن هستند.

فقرا آرزومند ثروتمند شدن هستند.

7 راز موفقیت ثروتمندان

4- ثروتمندان افکار بزرگ در سر می‌پرورانند.

فقرا محدود می‌اندیشند.

 

5- ثروتمندان بر روی فرصت‌ها تمرکز می‌کنند.

فقرا بر روی موانع تمرکز می‌کنند.

 

6- ثروتمندان، سایر ثروتمندان و آدم‌های موفق را تحسین و ستایش می‌کنند.

فقرا از آدم‌های ثروتمند و متمول متنفرند.

 

7- ثروتمندان با آدم‌های مثبت و موفق معاشرت می‌کنند.

فقرا با آدم‌های منفی و شکست‌خورده معاشرت می‌کنند.

 

8- ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزش‌هایشان هستند.

فقرا اشتیاقی به تبلیغ و معرفی خود ندارند.

 

9- ثروتمندان از مشکلات خود بزرگ‌تر هستند.

فقرا از مشکلات خود کوچک‌تر هستند.

 

10- ثروتمندان گیرنده‌هایی خوب هستند.

فقرا گیرنده‌هایی ضعیف هستند.

 

11- ثروتمندان ترجیح می‌دهند بر اساس موفقیت‌هایشان ثروت کسب کنند.

فقرا ترجیح می‌دهند بر اساس تعداد ساعات کاری‌شان ثروت کسب کنند.

 

12- ثروتمندان در تمامی ابعاد زندگی‌شان خواهان پیشرفت هستند.

فقرا به یک یا چند بعد زندگی برای پیشرفت فکر می‌کنند.

 

13- ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می‌کنند.

فقرا روی میزان درآمد شغلی خود تمرکز می‌کنند.

 

14- ثروتمندان پولشان را خوب اداره می‌کنند.

فقرا پولشان را بد اداره می‌کنند.

 

15- ثروتمندان به پولشان اجازه می‌دهند برایشان کار کند.

فقرا برای پول کار می‌کنند.

 

16- ثروتمندان بر ترس خود غلبه کرده و دست به کار می‌شوند.

فقرا به ترس اجازه می‌دهند متوقف‌شان کند.

 

17- ثروتمندان همیشه در حال رشد و یادگیری هستند.

فقرا فکر می‌کنند که همه‌چیز را می‌دانند.

 

برگرفته از کتاب: راز ذهن ثروتمند، تی هارو اِکِر